EzoterikaTev.lv lietošanas noteikumi

Šie portāla Ezoterikatev.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē SIA REKIR, reģ. Nr. 40103941293 (turpmāk tekstā – EzoterikaTev.lv).

2. Portāls ir paredzēts sabiedrības lokam, kas interesējas par ezotēriskiem jautājumiem: ezotēriskās informācijas iegūšanu, ezotērisko neformālās izglītības programmu apgūšanu un speciālistu individuālo konsultāciju saņemšanu. Portāls ir informatīva rakstura un negarantē rezultātus. Portāls ir pieejams interneta vietnē www.ezoterikatev.lv.

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu, kā arī ievērot tos. EzoterikaTev.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, Privātuma politiku, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumu, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus (piekrītot Privātuma politikai, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumam) par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. EzoterikaTev.lv ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

7. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

8. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

9. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

10. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

11. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) , kas:
11.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
11.2. aizskar personas godu un cieņu;
11.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
11.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
11.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
11.6. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;
11.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
11.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;
11.9. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
11.10. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
11.11. pārkāpj normatīvos aktus.

12. EzoterikaTev.lv neatbild par Portālā ievietoto un Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat EzoterikaTev.lv neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no EzoterikaTev.lv. Bez tam EzoterikaTev.lv nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu un informācijas izmantošanu.
13. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

14. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no EzoterikaTev.lv par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

15. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi EzoterikaTev.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti EzoterikaTev.lv un trešajām personām.

16. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati, tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Reģistrējoties portālā lietotājs apstiprina (atzīmējot attiecīgus lauciņus), ka ir iepazinies un piekrīt Ezoterikatev.lv portāla lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumam.

17. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Portālā (lietotāja profila sadaļā “Personiskie uzstādījumi”). Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju.

18. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka EzoterikaTev.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus tiesībaizsardzības institūcijām, ja EzoterikaTev.lv saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu; tiesībaizsardzības institūcijām, ja EzoterikaTev.lv konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas EzoterikaTev.lv, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.

19. Visi strīdi starp EzoterikaTev.lv un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.